کارکرد واتر پمپ

کارکرد واتر پمپ

واتر پمپ چیست؟ واتر پمپ اساسی ترین نقش را در سیستم خنک کننده موتور ایفا می کند در بیشتر مواقع قطعات کوچک در یک موتور خودرو نادیده گرفته می شود، اما این قطعات اغلب از مهمترین اجزا هستند تا همه چیز به درستی اجرا شود و در مسیر خود قرار گیرند. واتر پمپ یک پمپ …

کارکرد واتر پمپ ادامۀ مطلب »